Niezwykłości snu

PRZYSWAJANIE DZIAŁAŃ

Badania nad przyswajaniem działań arytmetycznych wyka­zują, że dzieci opanowują najłatwiej operację dodawania z tym, że spontanicznie stosowane sposoby jej wykonywa­nia polegają na dodawaniu przy równoczesnym odejmowaniu po 1 od liczby dodawanej. Stanowi to proste przeniesienie wzoru materialnej czynności dodawania przez…
Więcej

WEDŁUG WYNIKÓW

Według wyników badań J. Piageta, dzieci początkowo (etap 1 kształtowania liczby) nie rozumieją zasady zachowania wielkości, masy i liczebności zbiorów przy zmianie ich konfi­guracji przestrzennej.W etapie 2 porządkują elementy zbio­rów i porównują liczebności zbiorów przez przyporządkowa­nie elementów jednego zbioru elementom…
Więcej

SPECYFICZNE ZABURZENIA

W procesie opanowywania mowy pisanej mogą występo­wać specyficzne zaburzenia określane jako dysgrafia (zabu­rzenia czynności pisania), dysortografia (zaburzenia czynności pisania zgodnie z regułami) oraz dysleksja (patologiczne zabu­rzenia opanowywania czynności czytania występujące u ok. 2% członków populacji). Najczęstsze są tzw. dysleksje roz­wojowe,…
Więcej

OPANOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

W opanowywaniu umiejętności pisania pojawiają się też specy­ficzne błędy. Typowe błędy ortograficzne występujące u dzieci w początkowej fazie nauki pisania wynikają z niedostatków analizy wzrokowej i słuchowo-artykulacyjnej. Są to błędy w rodzaju opusz­czania liter w wyrazach, zamiany właściwych liter na…
Więcej

FONETYCZNA STRONA JĘZYKA

Z fonetycznej strony języka wyrasta ortografia fonetyczna oparta na słuchowo-artykulacyjnej analizie mowy mówionej. Semantyczna strona języka jest źródłem prawideł wynikających ze znaczenia słów i zdań oraz wymaga z’rozumienia związku między znaczeniami słów; komunikatywna funkcja mowy wymaga opa­nowania umiejętności odpowiedniego przekazywania…
Więcej

PIERWSZE FUNKCJE

Są to, po pierwsze, funkcje ortografii fonetycznej, tj. pisania zgodnie z brzmieniem słów mówionych. Temu rodzajowi funkcji ortograficznych przyporządkowuje się w języku polskim wiele słów o tzw. pisowni fonetycznej (np. las, lalka, tata, mama, droga). Podstawą opanowania prawidłowej pisowni jest…
Więcej

CZYTANIE CICHE

Czytanie ciche jako funkcja odbioru informacji jest znacznie bardziej efektywne od czytania głośnego. Czytanie samym tylko wzrokiem przy redukcji ruchów artykulacyjnych wydatnie zwiększa szybkość czytania. Badania tachistoskopowe wykazały, że jedno­razowo ujmujemy wzrokiem 4—6 elementów. Dla początkującego czytelnika elementami tymi są…
Więcej

W POCZĄTKOWEJ FAZIE

W początkowej fazie nauki czy­tania dzieci zresztą niewiele rozumieją z tego, co czytają samo­dzielnie, i dopiero wielokrotne przeczytanie tego samego tekstu pozwala im dotrzeć do jego treści. Dla przyjemności przeżycia utworu literackiego nadal korzystają z lektury do­rosłych, gdyż czynność samodzielnego…
Więcej

OPANOWANIE MOWY PISANEJ

W opanowywaniu mowy pisanej wyróżnia się trzy zasad­nicze etapy: 1 — etap, w którym funkcja graficznej reproduk­cji słowa uczynnia się tylko pod wpływem działania wzroko­wego bodźca pisma łącznie z jego bodźcami akustycznymi i kinestetyczno-ruchowymi (konieczna jest analiza słuchowo- -artykulacyjna i…
Więcej