Niezwykłości snu

TEMATYKA ZABAW

Tematyka zabaw pozostaje nadal taka, jak w okresie przedszkolnym, ulegając rozszerzeniu o dostępne dzieciom doświadczenia z życia szkolnego i kontaktów z szerszym śro­dowiskiem. Ponadto dzieci czerpią coraz częściej tematy do zabaw z widowisk telewizyjnych, filmów czy z lektury. Wystarczy tu przypomnieć szeroko…
Więcej

CZAS TRWANIA ZABAW

Czas trwania zabaw jest znacznie dłuższy niż w wieku przed­szkolnym i dzieci niejednokrotnie kontynuują w zabawie ten sam temat przez szereg dni lub określoną grę realizują etapa­mi. Szczególnie ważne miejsce w działalności zabawowej zaj­mują zabawy z prawidłami — gry. Dzieci interesują…
Więcej

WSPÓŁZAWODNICTWO

Współzawodnictwo (indywidualne i grupowe) stanowi również źródło nagród i kar z tym, że we współzawodnictwie grupowym dzieci ponadto uczą się wiele od siebie.Już od początku obserwuje się u uczniów zróżnicowany stosunek do nauki, zawierający w mniejszym lub większym stopniu uświadomione…
Więcej

NAGRODY I KARY

Dzieci uczą się w tym okresie w wyniku dążenia do wykonywania poważnej działalności prowadzącej do wyników „naprawdę” ważnych w odróżnieniu od wyników działalności zabawowej. Uczenie się ujmują one jako taką właśnie poważną, odpo­wiedzialną działalność prowadzącą do rezultatów społecznie ocenianych i…
Więcej

DOKŁADNIEJSZA ANALIZA

Niejednokrotnie dokładniejszą analizę warunków za­dania i sprawdzanie wyników czynności każdego etapu po­dejmują dzieci dopiero po pierwszym nieudanym cyklu czyn­ności (tj. po niepowodzeniu). Stosunkowo często spotyka się także postępowanie zmierzające do osiągnięcia rozwiązania bezplanowego, metodą prób i błędów.Motywy uczenia się. Dzieci…
Więcej

STRUKTURA CZYNNOŚCI

W strukturze czynnoś’ci rozwiązywania zadań tekstowych przez uczniów można wyodrębnić trzy człony: czynności orientacji w warunkach zadania, wysuwanie pomysłów roz­wiązania (hipotez) i weryfikację tych pomysłów przez czyn­ności wykonawcze (wyliczenia).  Wynik każdej z czynności składowych to punkt wyjścia czynności następnej. Podlega…
Więcej

DZIECI I MATEMATYKA

Odejmowanie wprowadza się jako operację odwrotną do dodawania. Mnożenie opanowuje się również w relacji do dodawania, jako jego skróconą i specjalną formę (wielokro­tność tej samej liczby), dzielenie jako operację przeciwną do mnożenia. Prócz zrozumienia istoty każdej z tych operacji dziecko…
Więcej