Niezwykłości snu

OBOK UCZENIA SIĘ

W omawianym okresie rozwoju w działalności dzieci roz­szerza się stopniowo zakres pracy.Obok uczenia się w szkole, które ze względu na obowiązko­wy charakter ma pewne cechy pracy, dzieci wykonują stop­niowo coraz więcej czynności samoobsługowych (np. czysz­czenie obuwia, układanie swoich rzeczy, dbanie…
Więcej

SPONTANICZNIE PODEJMOWANE FORMY

W młodszym wieku szkolnym ważne miejsce w aktywności dzieci zajmuje również czytelnictwo. Stopniowo różnicują się zainteresowania czytelnicze dziewcząt i chłopców. W lek­turze dzieci, obok książek, istotne znaczenie mają czaso­pisma dziecięce. Lektura dzieł beletrystycznych stanowi przedłużenie artystyczno-poznawczych form aktywności dzie­ci. Czytelnictwo…
Więcej

SPRZYJAJĄCE WARUNKI

Najbardziej intensywny rozwój majsterkowania występuje u dzieci, a zwłaszcza u chłopców, w wieku 7 — 14 lat.Dzieci w tym wieku wykonują samodzielnie lub przy po­mocy dorosłych różnorodne przedmioty użytkowe lub prze­znaczone do zabawy (np. latawce). Często działania te wyko­nywane są…
Więcej

INNA FORMA TWÓRCZOŚCI

Inną formą twórczości artystycznej dzieci jest modelo­wanie w różnorodnym materiale plastycznym – glinie, plas­telinie, gipsie. Modelowanie to zupełnie inna forma działal­ności niż rysowanie czy malowanie. W wyniku działań dziecka powstaje trójwymiarowy przedmiot przedstawiający coś lub kogoś zgodnie z zamiarem dziecka-twórcy.…
Więcej

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNO- TECHNICZNA

Działalność artystyczno-techniczna dzieci w omawianym okresie obejmuje rysowanie i malowanie, modelowanie, maj­sterkowanie oraz różne formy artystycznej ekspresji (śpiew, taniec, próby twórczości literackiej). Ogólnie w działalności tej możemy wyróżnić kierunek techniczny (z przewagą dzia­łań manipulacyjno-praktycznych) i artystyczny (z przewagą działań twórczo-ekspresyjnych).W…
Więcej

RÓŻNICOWANIE ZABAW

Zabawy konstrukcyjne rozwijają się również i różnicują w omawianym okresie rozwojowym. Obejmują one coraz częściej budowanie różnorodnych złożonych konstrukcji z rozmaitego materiału. Dzieci, a zwłaszcza chłopcy, budują namioty, szałasy, tamy na wodzie, bałwany ze śniegu, a obok tego rozmaite przedmioty…
Więcej